Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Mokytojų metodinės grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Viešojo pirkimo komisija

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Mokyklos krizių valdymo komanda