Vaiko gerovės komisija

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Violeta Trifonovienė, l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas

Vaiko gerovės komisijos pirmininkės pavaduotoja – Danuta Žižnevskaja, socialinė pedagogė

Sekretorė – Roma Graužinytė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:

Danuta Stefanovič, spec. pedagogė, logopedė

Kristina Pasevičė, gimnazijos psichologė

Jelena Voinova, visuomenės sveikatos specialistė

Milda Šileikienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė

Marija Macinkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Tikslas:

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimą.

Uždaviniai:

 • teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.
 • įgyvendinti prevencines programas gimnazijoje;
 • formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
 • užtikrinti, kad mokiniai, turintys spec. poreikius, lankytų numatytus užsiėmimus ir įsisavintų jiems pritaikytą programą bei analizuoti mokinių su spec. ugdymosi poreikiais ugdymosi pasiekimus.
 • aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose;
 • rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą;
 • analizuoti mokymo sutarties pažeidimus: pamokų nelankymo, vėlavimo, vengimo lankyti gimnaziją ir kitus, teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijai;
 • vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų prevenciją, intervenciją;
 • konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;
 • vykdyti krizinių atvejų valdymą gimnazijoje.

 

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2022-2023 m. m.