Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Gimnazijos ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis,

Skambučių tvarkaraštis

Atostogos

 

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą: 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas