Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

 

 

Klasė Ugdymo proceso      

pradžia

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė      

savaičių skaičius  

Ugdymo proceso trukmė dienomis
1-4 09-01 06-09 35 175
5-8      

IG-IIIG

09-01 06-23 37 185
IVG 09-01 05-24 33 163

 

Gimnazija visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę. Ugdymo proceso organizavimo būdas – pamoka. Pamokos pradedamos 8 valandą.  Ugdymo(si) laikas: 1-oje klasėje – 35 min., 2-8-ose, gimnazijos I-IV klasėse – 45 min.

Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui: dvi – po 20 min. Kitų pertraukų trukmė – po 10 min.

Mokslo metai Gimnazijos tarybos nutarimu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

II pusmetis: sausio 25 d. – 1-4 kl. – birželio 9 d., 5-8 ir IG-IIIG kl. – birželio 23 d., IVG kl. – gegužės 24 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

1-4 kl.

5-IVG kl.

1-4 kl.

5-IVG kl.

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario(Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros      

1-4 klasės

5-IIIG klasės  

IVG klasė

       

2021-06-10

2021-06-23 

2021-05-24

       

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

       

2021-09-01

2021-09-01

  

 

 

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą Šv. Velykų atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laikys egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzamino dalį ugdymo proceso metu, jo pageidavimu bus suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, I-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Gimnazijos vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla sudaro formuojamo gimnazijos ugdymo turinio dalį. Ši veikla susieta su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. 1-4 klasių mokiniams pagal pateiktą planą  per 2019-2020 m. m. skirta 15 ugdymo dienų kultūrinei,  pažintinei veiklai; 5–8, IG-IVG klasių mokiniams pagal pateiktą planą skirtos 15 ugdymo dienos kultūrinei, pažintinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.