Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

Gimnazijos veiklos uždaviniai: 

  • teikti kokybišką priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, mokinių pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 
  • diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį pritaikant mokinių poreikiams, mokymosi stiliams ir galioms, tobulinti gabių mokinių ugdymo sistemą; 
  • vykdyti prevencines programas prieš smurtą ir rūkymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, užtikrinant sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką; 
  • teikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą; 
  • ugdyti asmenis krikščioniškos dorovės pagrindu ir siekti, kad gimnazija didžiuotųsi suteiktu šv. Uršulės Leduchovskos vardu.

Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas – 85.20;
  • pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.