Ugdymas karjerai

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

 

Profesinio informavimo, profesinio informavimo ir karjeros koordinavimo darbo grupė

Grupės koordinatorius – Violate Trifonovienė, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė – Brygida Šaranda, istorijos vyresn. mokytoja  

Ieva Kupcevič – lenkų kalbos vyresn. mokytoja, IG, IVG kl. auklėtoja

Elžbieta Bernacka – lenkų kalbos vyresn. mokytoja, IIIG kl. auklėtoja

Danuta Žiznevskaja – socialinė pedagogė      

Halina Jasiulevič – bibliotekos vedėja

                                                                               

Darbo grupės veiklos tikslai:

 • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai vystyti (plėtoti) savo karjerą;
 • Plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkamais;
 • Išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;
 • Padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

 

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS

Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

UGDYMO KARJERAI UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikytiplanuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos irįsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

KARJEROS PASLAUGOS APIMĄ: 

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais;formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Grįžti į pradinį puslapį

 

 

 

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ

 

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

Stojantiesiems 2023 m.
Konkursinio balo skaičiuoklė 
Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (LAMA BPO)  

 

Studijų programos (AIKOS) 

Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt

Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt

Studijos užsienyje

https://www.kastu.lt  

https://kalba.lt

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

 

Darbo paieška

Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui

Karjeros valdymo informacinė sistema https://karjera.lt

Lietuvos karjeros portalas http://www.cv.lt  

Darbo skelbimai https://www.cvmarket.lt

Mobilumo portalas EURES https://eures.uzt.lt

 

Gyvenimo aprašymo rengimas (Europass) http://www.europass.lt/cv


 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

Profesijų klasifikatorius

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-apiekarjeros-planavima

Filmai apie profesijas

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

NAUDINGOS NUORODOS

Veikla užsienyje:

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

Asmenybės pagal MBTI testas

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu