Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė:

„Bitutės“, II modelis, ugdymo kalba – lenkų. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Semionova,

 


Priešmokyklinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu  ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, aptarnaujamos teritorijos

 

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt