Prevencinė veikla

Gimnazijoje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą.


 

Gimnazija įgyvendina LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ gyvenimo įgūdžių prevencinę programą, skirtą 5–8 klasių mokiniams. Užsiėmimų organizavimui skiriama po 1 savaitinę valandą (klasės valandėlę).

Gimnazija įgyvendina socialinio, emocinio ugdymo prevencinę programą, skirtą mokiniams besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas: 1, 2, 3, 4 klasėse „Laikas kartu“. Užsiėmimų organizavimui skiriama po 1 savaitinę valandą (klasės valandėlę).

Daugiau informacijos apie programą: https://lions-quest.lt

 

Gimnazijos Mokytojų tarybos nutarimu 5–8, IG–IVG klasių mokiniams Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į tikybos, lenkų kalbos ir literatūros, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, biologijos, geografijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, kūno kultūros, technologijų dalykus ir klasių vadovų veiklos programas.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa integruojama į gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos ir klasių vadovų veiklos programas, neformaliojo vaikų švietimo veiklas.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

 

Kasmet organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių

Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt

 


 

Daugiau informacijos apie prevenciją

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija

 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

 

Rekomenduojamos prevencinės programos

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/prevencines-programos

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

 

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt