Brandos egzaminai

 
2022-2023 m. m. Brandos egzaminų tvarkaraštis
 
Brandos egzaminų vykdymo centrai

(Informacija ruošiama)

 

Informacija apie egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos darbas https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/brandos-darbas

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302

Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A