Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės:

„Spindulėlis“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justyna Baranovskaja

„Boružėlė“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Halina Miloš

Ugdymo kalba – lenkų. 


Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.

Daugiau informacijos…


Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo portalas

https://www.ikimokyklinis.lt