Ugdymas karjerai

KARJEROS  SĄVOKA

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS

Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

UGDYMO KARJERAI UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikytiplanuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos irįsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

KARJEROS PASLAUGOS APIMĄ: 

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais;formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

MŪSŲ GIMNAZIJOS UGDYMAS KARJERAI DARBO GRUPĖ:

Ligija Koženevska– direktoriaus pavaduotoja  ugdymui,

Brygida Šaranda – ugdymo karjerai koordinatorė,    

Janina Novicka – IIG klasės auklėtoja,      

Milda Šileikiene – IIIG klasės auklėtoja, 

Violeta Milevska- Burak – IVG klasės auklėtoja,

Danuta Žiznevska – socialinė pedagogė,       

Halina Jasiulevič– bibliotekininkė,                                                                                 

DARBO GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAI:

 • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai vystyti (plėtoti) savo karjerą;
 • Plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkamais;
 • Išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;
 • Padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

Profesijų klasifikatorius

Stojamojo balo skaičiuoklė

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

Studijos užsienyje

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-apiekarjeros-planavima

Filmai apie profesijas

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

NAUDINGOS NUORODOS

Veikla užsienyje:

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

Asmenybės pagal MBTI testas

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu