Teisinė informacija

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

 

GIMNAZIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS

GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS  ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

GIMNAZIJOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ BEI KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR BIBLIOTEKININKO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo planai

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija