Savivalda

Gimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Taip pat mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos: Mokytojų, Metodinė, Mokinių tarybos.