Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Danuta Stefanovič

Tel.: 868120151

El. paštas: stdanusia@gmail.com

 

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiosios pedagogės veiklos

Tikslai:

  • Siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimo.
  • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Uždaviniai:

  • Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
  • Bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais.
  • Padėti mokytojams geriau pažinti bei kokybiškai ugdyti mokinius, turinčius ypatingų poreikių.
  • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.

Darbo laikas:

Pirmadienis:

8.00-11.30, 12.00-13.00 – kontaktinis laikas

7.30 – 8.00, 13.00 -13.45, 15.15-17.00 – nekontaktinis laikas

Antradienis:

8.00-11.30, 12.00-13.00 –  kontaktinis laikas

7.30 – 8.00, 13.00 -13.50, 15.30-17.10 – nekontaktinis laikas