Bibliotekos projektai

Projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ 

2009–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu buvo aprūpinta bibliotekos įrangos ir baldų komplektu.

Projekto tiks­las buvo mo­der­ni­zuo­ti mo­kyk­lų bib­lio­te­kas sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­kyk­los ben­druo­me­nei tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę bei lai­duo­ti ge­res­nes mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si są­ly­gas.                

 

Projektas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ 

2011–2013 m. biblioteka dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projekte ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+), kurio metu gavo 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Dailė“, „Fotografija“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Muzikos barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Tautodailės metraštis“.  

Projekto tikslas buvo mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklų bendruomenėms, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.