Asmens duomenų apsauga

 

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas informacinių technologijų vyresniąją mokytoja Jolanta Liachovičienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali  kreiptis į Vilniaus r.  Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – informacinių technologijų vyresniąją mokytoją Jolantą Liachovičienę.

Kontaktai :

Tel.  (8-5) 2698127, el. p. duomenu.apsauga@leduchovskos.vilniausr.lm.lt , Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r., Lietuva 

 

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Privatumo politika

 

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo