Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.


Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė el. pašto adreso, informaciją apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinute telefonu arba registruotu laišku.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, el. pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti savo apsisprendimą dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus savo apsisprendimo dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos švietimo įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „Registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“.

Jei prašymas ugdymo įstaigai buvo pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (popierinis variantas), informacinėje sistemoje prašymo iš naujo registruoti nereikia.

Tėvai (globėjai) norintys vaikui, lankančiam švietimo įstaigą, pakeisti ugdomąją kalbą, švietimo įstaigą, ar švietimo įstaigos skyrių turi informacinėje sistemoje pateikti naują prašymą. Kiekvienas naujas laukiančio vaiko tėvų (globėjų) prašymas ar esamo informacinėje sistemoje prašymo koregavimas panaikina ankstesnįjį prašymą.

Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.


Ką svarbu žinoti?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

 

Daugiau informacijos…