Gimnazijos misija ir vizija

Gimnazijos misija

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų dėstoma kalba, besivadovaujanti krikščioniškomis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Gimnazijos vizija 

Savarankiška, atvira pozityviai kaitai ir inovacijoms institucija, siekianti aukštos ugdymo kokybės, sudaranti sąlygas dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam mokinių brandumui, skatinanti bendruomenės narių poreikį mokyti ir mokytis, ugdant sugebančius vienytis ir atsinaujinti pilietinės visuomenės narius. 

Gimnazijos filosofija

Mokykla miela visiems.