ES projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama mokyklai


2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos https://www.esinvesticijos.lt


Projektas „Kokybės krepšelis“ 

Gimnazija 2019–2023 m. dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigos veikloje.

Daugiau informacijos apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis

Projekto „Kokybės krepšelis“ veikla gimnazijoje 


 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“    

2017–2021 m. gimnazija dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu mokykla buvo aprūpinta pagal 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaičių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos priemonių bei įrangos komplektais, taip pat kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, o mokytojams buvo sukurta metodinė medžiaga dėl mokinių gebėjimų ugdymo naudojantis projekto metu gautomis mokymo priemonėmis ir įranga, kurią galima rasti projekto interneto svetainėje ,,Vedlys“ https://www.vedlys.smm.lt  

Daugiau informacijos apie projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

 


2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijos http://www.esparama.lt


 

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ 

2009–2013 m. mokykla dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).


 

Projektas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ 

2011–2013 m. mokykla dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projekte ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).